Zakoni

     Plan javnih nabava u Ministarstvu unutarnjih poslova K10 

 

      MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA K 10

                                          POPIS
                     zakonskih i podzakonskih akata
koje u svom radu primjenjuje MUP K 10, a koji su objavljeni u
«Službenim glasniku BiH», «Službenim novinama F BiH», kao i 
«Narodnim novinama Hercegbosanske županije» i drugih propi-
sa koje u svom radu primjenjuje Ministarstvo

Popis zakona objavljenih u «Službenom glasniku BiH»:

1. Zakon o zaštiti tajnih podataka
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 54/05 i 12/09),
2. Zakon o zaštiti osobnih podataka
    ("Službeni glasnik BiH", broj:49/06,76/11 i 89/11),
3. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH
    ("Službeni glasnik BiH", broj:6/06,75/06,44/07,84/09, 48/10 i 8/13 ),
4. Zakon o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 36/14),
5. Zakon o javnim nabavama
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14),
6. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti
     ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/14)
7. Kazneni zakon Bosne i Hercegovine
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 03/03,32/03,37/03,54/04,61/04,30/05,
                                                   53/06,55/06,32/07,08/10 i 47/14),
8. Zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine
    ("Službeni glasnik BiH",broj: 32/03,36/03,26/04,63/04,13/05,48/05,
                                                  46/06, 76/06,29/07,32/07,53/07,76/07,
                                                  15/08,58/08,12/09,16/09,93/09 i 72/13),
9. Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 03/03, 21/03,61/04 i 55/05),
10. Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini
      ("Službeni glasnik BiH", broj: 32/10).
11. Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme
      ("Službeni glasnik BiH" broj: 53/09),
12. Zakon o putnim ispravama BiH
      («Služb. glasbik BiH» broj: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01,
                                                 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/03),
13.  Zakon o osobnoj iskaznici državljana BiH
       («Služb. glasnik BiH» broj: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12),
14. Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH
      («Službeni glasnik BiH» broj: 32/01, 56/08,)
15. Zakon o JMB
      («Službeni glasnik BiH» broj: 32/02, 63/08, 103/11 i 87/13),
16. Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine
      («Službeni glasnik BiH» broj: 13/99, 42/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09,
                                                    76/09 i 87/13).

 

Popis podzakonskih propisa objavljenih u «Službenom glasniku BiH»:

1. Pravilnik o izgledu i sadržaju dozvole za pristup tajnim podacima,
    sigurnosnih upitnika, izjava i drugih dokumenata propisanih
    zakonom o zaštiti podataka
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 61/14)
2. Pravilnik o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u BiH
    u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inostranstvu, izboru
    i obuci, pravima, obvezama, odgovornostima, postupanju pripadnika
    policijskih službi tokom trajanja operacijske podrške miru i po povratku
    iz operacije podrške miru, o pravima, obvezama i odgovornostima
    komandanata kontigenata,
3. Instrukcija o načinu dostavljanja potrebne dokumentacije u procesu
    provođenja procedure radi upućivanja i zamjene policijskih službenika
    u operacijama potpore miru u inozemstvu,
    broj: 05-07-6-4026-11/12 od 28.11.2012.g.,
4. Pravilnik o načinu i postupku obrade zahtjeva za izdavanje odobrenja za
    kretanje naoružanja kao i obimu provjere zahtjeva
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/09),
5. Uputa o načinu pristupa centralnoj elektronskoj evidenciji i razmjeni
    podataka o kontroli kretanja oružja i vojne opreme
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 43/14)
6. Pravil. o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osob.podataka
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 52/09),
7. Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehn. zaštite
     osobnih podataka
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 67/09),
8. Pravilnik o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, te fizičkim,
    organizacijskim teh. mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 97/06),
9. Pravilnik o unutrašnjem nadzoru nad provođenjem Zakona o zaštiti
    tajnih podataka i  propisa donijetih na osnovu Zakona
    ("Službeni glasnik BiH", broj: 97/06),
10. Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i SR Jugoslavije
      («Službeni glasnik BiH» dodatak Međunarodni ugovori broj: 4/03),
11. Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uvjeta za stjecanje
      državljanstva BiH naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom
      («Službeni glasnik BiH» broj: 7/14),
12. Pravilnik o vođenju evidencija o stjecanju i prestanku državljanstva BiH
      («Službeni glasnik BiH» broj 7/14),
13. Pravilnik o registriranju vozila
      («Službeni glasnik BiH» broj: 69/09),
14. Odluka o početku izdavanja putovnica sa beskontaktnim elektroničkim
      memorijskim elementom
       («Službeni glasnik BiH» broj: 80/09),
15. Odluka o zaduženju IDDEEA-e za personaliziranje, tehničku obradu i
      vođenje evidencija o putnim ispravama osoba bez državljanstva
      («Službeni glasnik BiH» broj: 78/12),
16. Odluka o zaduženju IDDEEA-e za personalizaciju, tehničku obradu i
      vođenje evidencije o putnim ispravama za izbjeglice
      («Službeni glasnik BiH» broj: 35/13),
17. Odluka o početku izdavanja putnih isprava za izbjeglice sa
      beskontaktnim elektroničkim memorijskim elementom
      («Službeni glasnik BiH» broj: 19/14),
18. Pravilnik o načinu dostavljanja podataka i razmjene podataka o
      izdanim putnim isprav. između središnjeg registra i nadležnih tijela
      («Službeni glasnik BiH» broj: 45/09),
19. Pravilnik o načinu zaštite podaaka. o izdanim putnim ispravama u
      središnjoj evidenciji
      («Službeni glasnik BiH» broj: 45/09),
20. Pravilnik o izgledu i sadržaju putnog lista
      («Službeni glasnik BiH» broj: 55/09),
21. Pravilnik o izgledu zajedničke putovnice BiH
      («Službeni glasnik BiH» broj: 55/09),
22. Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava
      («Službeni glasnik BiH» broj: 55/09),
23. Pravilnik o postupku izdavanja putovnice državljaninu kojemu
      putovnicu nije izdao entitet
       («Službeni glasnik BiH» broj: 55/09),
24. Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o putnim
      ispravama BiH
       («Službeni glasnik BiH» broj: 55/09),
25. Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za izdavanje putne isprave
      («Službeni glasnik BiH» broj: 59/14),

26. Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za izdavanje putne isprave za
      izbjeglice, put.ispr. za osobe bez državljanstva i putnog lista za strance
      («Službeni glasnik BiH» broj: 78/09),
27. Pravilnik o identifikacijskom dokumentu osoba kojima je priznata
       međunarodna zaštita u BiH
      («Službeni glasnik BiH» broj: 80/09),
28. Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice
      («Službeni glasnik BiH» broj: 80/09),
29. Pravilnik o putnoj ispravi za osobu bez državljanstva
      («Službeni glasnik BiH» broj: 80/09),
30. Pravilnik o putnom listu za stranca
      («Službeni glasnik BiH» broj: 80/09),
31. Pravilnik o cijeni putnih isprava
      («Službeni glasnik BiH» broj: 56/14 i 86/14),
32. Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima
       putovnice, diplomatske i službene putovnice
       («Službeni glasnik BiH» broj: 73/13 i 59/14),
33. Pravilnik o izdavanju diplomatskih putovnica
      («Službeni glasnik BiH» broj: 95/14),
34. Naputak o načinu dostavljanja podataka u središnju evidenciju o
      oduzetim, izgubljenim, uništenim ili otuđenim putnim ispravama BiH
      («Službeni glasnik BiH» broj: 45/09),
35. Naputak o načinu elektroničke provjere podataka 
      («Službeni glasnik BiH» broj: 45/09 i 55/13),
36. Naputak o tehničkim uvjetima za zaštitu podataka kod nadležnih
      tijela za izdavanje putnih isprava
      («Službeni glasnik BiH» broj: 45/09),
37. Naputak o načinu obavješt. tijela nadležnih za nadzor putnih isprava
      («Službeni glasnik BiH» broj: 55/09),
38. Naputak o načinu oduzimanja i poništavanja putnih isprava 
      («Službeni glasnik BiH» broj: 55/09 i 103/13),
39. Naputak o načinu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje putne isprave 
      iz članka 18. stavak 3. Zakona o putnim ispravama BiH 
      («Službeni glasnik BiH» broj: 55/09 i 12/14),
40. Naputak o postupku, cijeni i nadležnosti tijela za izdavanje putnih isprava u 
      roku kraćem od propisanog 
      («Službeni glasnik BiH» broj: 55/09, 1203/13 i 86/14),
41. Naputak o preuzimanju putne isprave putem punomoćnika i putem pošte
      («Službeni glasnik BiH» broj: 79/13),
42. Naputak o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja
      putnih isprava 
      («Službeni glasnik BiH» broj: 83/13),
43. Naputak o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama

      iz službene evidencije o putnim ispravama elektroničkim putem
      («Službeni glasnik BiH» broj: 83/13),
44. Naputak o postupanju u slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci
      prstiju u postupku izdavanja putnih isprava
      («Službeni glasbnik BiH» broj: 83/13),
45. Naputak o tehničkim uvjetima i procedurama za upotrebu mobilne stanicena 
      udaljenim lokacijama 
      («Službeni glasnmik BiH» broj: 83/13),
46. Naputak o pravilima skraćivanja imena i naziva zbog tehničkih ograničenja
      upisa sukladno preporukama iz ICAO 930
      («Službeni glasnik BiH» broj: 96/14),
47. Odluka o početku izdavanja elektroničke osobne iskaznice
      («Službeni glasnik BiH» broj: 13/13),

48. Pravilnik o obrascu osobne iskaznice i podacima sadžanim u osobnoj iskaznici
      državljana BiH
      («Službeni glasnik BiH» broj: 39/02, 2/09 i 102/12),
49. Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne iskaznice ,
      postupku izdavanja i zamjene osob. iskaznice i načinu vođenja evid. o zahtjevima
      («Službeni glasnik BiH» broj: 39/02, 2/09, 102/12 i 41/14),
50. Pravilnik o upisivanju zabrane za prelazak državne granice u osobnu
      iskaznicu državljana BiH
      («Službeni glasnik BiH» broj: 39/02),
51. Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o osobnoj iskaznici
      državljana BiH
      («Službeni glasnik BiH» broj: 39/02 i 2/09),
52. Pravilnik o obrascu osobne iskaznice i podacima sadržanim u osobnoj
      iskaznici za stranca
      («Službeni glasnik BiH» broj: 17/03),
53. Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne iskaznice za
      stranca, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za
      izdavanje i zamjenu osobnih iskaznica za stranca
      («Službeni glasnik BiH» broj: 17/03),
54. Pravilnik o cijeni osobnih isprava
       («Službeni glasnik BiH» broj: 100/12 i 56/14),
55. Pravilnik o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja
       osobnih iskaznica
       («Službeni glasnik bih» broj: 102/12 i 96/14),
56. Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi
      («Službeni glasnik BiH» broj: 102/12),
57. Naputak o načinu razmjene podataka između IDDEEA-e i nadležnih tijela
      («Službeni glasnik BiH» broj: 8/13),
58. Naputak o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama
      iz službene evidencije o osobnim iskaznicama elektroničkim putem
      («Službeni glasnik biH» broj: 8/13),
59. Naputak o postupcima elektroničke provjere podataka koji se prikupljaju od
      građana prilikom podnošenja zahtjeva za osobnu iskaznicu
      («Službeni glasnik BiH» broj: 8/13),
60. Naputak o pravilima i procedurama u svezi s prijevozom identifikacijskih
      isprava do nadležnih tijela
      («Službeni glasnik BiH» broj: 8/13 i 79/14),

61. Naputak o sadržaju elekt. memorijskog elementa os. isk. državljana BiH»
      («Službeni glasnik BiH» broj: 8/13),
62. Naputak o objavi serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih osobnih
      iskaznica državljana BiH na web stranici IDDEEA-e
      («Službeni glasnik BiH» broj: 8/13),
63. Naputak o načinu postupanja nadležnih tijela prilikom prebacivanja
      posebnih slova koja nisu definirana zvanicnim jezicima i pismima u BiH
      i načinu ispisivanja karakterističnih znakova prilikom unosa osobnih
      podataka u središnju evidenciju
      («Službeni glasnik BiH» broj: 8/13),
64. Naputak o nabavi i skladištenju osobnih isprava
      («Službeni glasnik BiH» broj: 8/13),
65. Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana BiH,
      obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta
      («Službeni glasnik BiH» broj: 39/02, 2/09),
66. Pravilnik o vršenju nadzora nad provedbom Zakona o prebivalištu i
      boravištu državljana BiH
      («Službeni glasnik BiH» broj: 39/02 i 2/09),
67. Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i
      zamjene JMB, evidencijama i načinu upisivanja JMB u matične knjige
      («Službeni glasnik BiH» broj: 39/02 i 2/09),
68. Pravilnik o načinu određivanja JMB stranim državljanima
      («Službeni glasnik BiH» broj: 39/02 i 2/09),
69. Pravilnik o vršenju nadzora nad provedbom Zakona o JMB
      («Službeni glasnik BiH» broj: 39/02)
70. Naputak o načinu podnošenju zahtjeva za izdavanje uvjerenja o
      činjenicama iz službene evidencije o JMB elektroničkim putem
      («Službeni glasnik BiH» broj: 86/13),
71. Naputak o rasporedu i načinu definiranja raspona cifara V grupe JMB
      («Službeni glasnik BiH» broj: 91/13),
72. Pravilnik o vozačkoj dozvoli
      («Službeni glasnik BiH» broj: 13/07),


1. Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa u slučaju prestanka državljanstva BiH broj: 01-30-213/05 od 11.05.2005. godine izdano od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a nije objavljeno u «Službenom glasniku BiH» .

Popis zakona objavljenih u «Službenim novinama F BiH»:

1. Zakon o slobodi pristupa informacijama u FB i H
    ("Službene novine F BiH", broj: 32/01 i 48/11 ),
2. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju
    ("Službene novine F BiH", broj:29/98,49/00,32/01,
                                                      29/03, 73/05,59/06 i 4/09),
3. Zakon o štrajku
    ("Službene novine F BiH", broj:14/00 ),
4. Zakon o prekršajima
    ("Službene novine F BiH", broj: 63/14 ),
5. Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine
    ("Službene novine F BiH", broj: 45/02),
6. Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka
    ("Službene novine F BiH", broj: 36/03),
7. Zakon o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine
    ("Službene novine F BiH", broj: 78/08 i 67/13),
8. Zakon o elektronskom dokumentu
    ("Službene novine F BiH", broj: 55/13),
9. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
    ("Službene novine F BiH", broj: 20/13),
10. Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FB i H
      ("Službene novine F BiH", broj: 59/14),
11. Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom
      ("Službene novine F BiH", broj: 71/14),
12. Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine
      ("Službene novine F BiH", broj: 36/03,37/03,21/04,18/05,
                                                         42/10,42/11,59/14 i 76/14),
13. Zakon o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
      ("Službene novine FBiH",broj: 35/03,37/03,56/03,78/04,28/05,55/06,
                                                       27/07, 53/07,9/09,12/10,8/13 i 59/14),
14. Zakon o organizaciji organa uprave u FB i H
      ("Službene novine F BiH", broj: 35/05),
15. Zakon o upravnom postupku
      ("Službene novine F BiH", broj: 2/98 i 48/99),
16. Zakon o upravnim sporovima
      ("Službene novine F BiH", broj: 9/95),
17. Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
      ("Službene novine F BiH", broj: 58/02,19/03,38/05 i 2/06),
18. Zakon o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine
       ("Službene novine F BiH", broj: 81/14),
19. Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine
      ("Službene novine F BiH", broj: 43/99, 32/00 i 29/03),
20. Zakon o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine
      ("Službene novine F BiH", broj: 30/97, 7/02,70/08 i 48/11),
21. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FB i H
      ("Službene novine F BiH", broj: 45/10),
22. Zakon o matičnim knjigama
      («Službene novine F BiH» broj: 37/12 i 80/14),
23. Zakon o državljanstvu Federacije BiH
      («Službene novine F BiH» broj: 43/01, 22/09 i 61/09).

Popis podzakonskih propisa objavljenih u «Službenim novinama F BiH»:

1. Uredba o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima
    uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine
    ("Službene novine F BiH", broj: 22/03 ),
2. Uredba o jedinstvenoj policijskoj odori
    ("Službene novine F BiH", broj: 43/10 ),
3. Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave
    i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine
    ("Službene novine F BiH", broj: 30/98,49/98 i 5/00 ),
4. Pravilnik o obrascu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka
    ("Službene novine F BiH", broj: 15/14 ),
5. Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa u FB i H
    ("Službene novine F BiH", broj: 71/14 ),
6. Opći kolektivni ugovor za teritorij FB i H
    ("Službene novine F BiH", broj: 54/05 i 62/08 ),
7. Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga («Službene novine F BiH» broj: 51/13, 55/13 i 82/13),

8. Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku provođenja inspekcijskog nadzora iz područja matičnih knjiga («Službene novine F BiH» broj: 63/12, i 101/13),
9. Uredba o mjerama zaštite financijskih institucija («Službene novine F BiH» broj: 24/12),
10. Pravilnik o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine («Službene novine F BiH» broj: 92/14),
11. Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice osoba koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine («Službene novine F BiH» broj: 92/14),
12. Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije koje vode kantonalna ministarstva unutarnjih poslova («Službene novine F BiH» broj: 92/14),
13. Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije koje vode agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine («Službene novine F BiH» broj: 92/14),
14. Pravilnik o sadržaju, obvezama i načinu obavljanja radnji koje poduzima čuvar, uporabi vatrenog oružja i fizičke sile za vrijeme obavljanja fizičke zaštite ljudi i imovine («Službene novine F BIH» broj: 92/14),
15. Pravilnik o načinu organiziranja periodične provjere rukovanja oružjem, provjere zdravstvene i psihofizičke sposobnosti i stručne obuke zaposlenika agencije za zaštitu ljudi i imovine («Službene novine F BiH» broj: 92/14),
16. Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite («Službene novine F BiH» broj: 92/14),
17. Pravilnik o kriterijima za provjeru zdravstvene sposobnosti osoba koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine («Službene novine F BiH» broj: 65/09),
18. Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi koji se mogu koristiti za zaštitu financijskih institucija («Službene novine F BiH» broj: 65/09),
19. Pravilnik o vrsti tehničkih naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju poslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja («Službene novine F BiH» broj: 70/09),
20. Naputak o sadržaju obrasca zahtjeva za dobivanje odobrenja za rad agencije i suglasnosti za akt o ustrojavanju zaštitarske službe i odobrenja za rad pravnih osoba koje su ustrojile zaštitarsku službu («Službene novine F BiH» broj: 58/09),
21. Pravilnik o kaznenoj evidenciji («Službene novine F BiH» broj: 49/06, 11/09, i 5/12).

Popis zakona objavljenih u «Narodnim novinama Hercegbosanske županije»:

1. Zakon o unutarnjim poslovima Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj:3/02,6/03,11/03 i 1/05),
2. Zakon o policijskim službenicima Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 4/07 i 8/08),
3. Zakon o javnom redu i miru ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 4/07),
4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 6/13),
5. Zakon o javnom okupljanju ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 8/14),
6. Zakon o radu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 13/98 i 7/05),
7. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 1/14),
8. Zakon o oružju i streljivu Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 6/13),
9. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 15/99,02/01,08/03,11/07,08/09 i 08/14),
10. Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 1/13),
11. Zakon o zaštiti od požara («Narodne novine HBŽ» broj: 7/02 i 5/10),
12. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima («Narodne novine HBŽ» broj: 7/02),
13. Zakon o eksplozivnim tvarima («Narodne novine HBŽ» broj: 2/09),
14. Zakon o prijevozu opasnih tvari («Narodne novine HBŽ» broj: 2/95),
15. Zakon o osobnom imenu («Narodne novine HBŽ» broj: 13/98).
16. Zakon o zaštiti od požara u HBŽ ("Narodne novine HBŽ" broj: 7/02)

Popis podzakonskih propisa objavljenih u «Narodnim novinama Hercegbosanske županije»:
1. Uredba o Uredu za žalbe javnosti ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 6/12 i 4/13),
2. Uredba o uspostavi Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 7/07),
3. Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa službenika u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 12/03 i 03/10 ),
4. Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 05/08),
5. Uredba o naoružanju i opremi Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 07/11),
6. Uredba o tekstu i načinu polaganja prisege policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 05/08),
7. Uredba o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 05/08),
8. Uredba o osiguranju određenih osoba i objekata u Hercegbosanskoj županiji("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 08/13),
9. Uredba o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe Hercegbosanske županije koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 06/14),
10. Uredba o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 06/14),
11. Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja stručnog upravnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 06/14),
12. Uredba o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera s visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 08/14),
13. Uredba o utemeljenju Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 08/14),
14. Uredba o ustrojstvu, načinu rada, kriterijima za izbor Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 08/14),
15. Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 06/14),
16. Uredba o utemeljenju stegovnog vijeća ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/14),
17. Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/14),
18. Uredba o izboru, sadržaju poslova, uvjetima i načinu rada medijatora državne službe u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/14),
19. Uredba o registru državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/14),
20. Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/14),
21. Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/14),
22. Pravilnik o provođenju intervjua u postupku izbora i prijema državnih službenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/14),
23. Pravilnik o svjedodžbi, vođenju evidencije i naknadi za polaganje stručnog upravnog ispita ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 16/14),
24. Pravilnik o stručnom ispitu službenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 03/05),
25. Pravilnik o svjedodžbi i načinu vođenja evidencije o položenom stručnom ispitu službenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 10/05),
26. Pravilnik o naknadi za rad u Komisiji za polaganje stručnog ispita službenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 10/05),
27. Pravilnik o postupku i rasporedu testiranja kandidata ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 8/16),
28. Pravilnik o postupku za promicanje policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/08),
29. Pravilnik o internoj objavi slobodnih radnih mjesta ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/08),
30. Pravilnik o internom premještaju policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/08),
31. Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/08),
32. Pravilnik o naknadi štete ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/08),
33. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/08),
34. Pravilnik o načinu držanja, nošenja i rukovanja oružjem i streljivom ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/08),
35. Pravilnik o uporabi sile ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/08),
36. Pravilnik o pružanju usluga fizičkim i pravnim osobama broj: 02-5-021-998/15 od 30.01.2015. g.,
37. Pravilnik o vijeću za sigurnost prometa ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 10/14),
38. Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/14),
39. Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja i uništenja oružja i streljiva ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/14),
40. Pravilnik o uvjetima za osnivanje civilnih strelišta te izgledu, sadržaju i cijeni knjiga evidencija koje su obvezne voditi pravne osobe, obrtnici i športske streljačke organizacije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/14),
41. Pravilnik o izgledu i sadržaju knjiga evidencija koja su dužna voditi tijela uprave nadležna za unutarnje poslove u HBŽ-u ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/14),

42. Pravilnik o izgledu, sadržaju i cijeni obrazaca isprava o oružju, obrazaca zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja i streljiva, zahtjeva za registriranje oružja i zahtjeva za prijavu oružja ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/14),
43. Pravilnik o uvjetima za siguran smještaj i čuvanje oružja i streljiva ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/14),
44. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje ove evidencije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/14),
45. Pravilnik o izgledu, sadržaju i cijeni obrasca potvrde koju državna tijela i druge pravne osobe izdaju osobi kojoj daju oružje i streljivo u svrhu zaštite njihove imovine izvan objekta ili područja koje se osigurava te načinu vođenja evidencija,("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/14),
46. Pravilnik o izgledu, sadržaju i cijeni knjiga evidencija o sakupljanju starog i držanju trofejnog oružja koje su obvezne voditi pravne i fizičke osobe,("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/14),
47. Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti prometa oružja i streljiva, te izgledu, sadržaju i cijeni knjiga evidencija koje su obvezne voditi pravne osobe i obrtnici ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/14 i 14/10),
48. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti osobe za držanje i držanje i nošenje oružja i streljiva ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/14),
49. Kolektivni ugovor za djelatnike u Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 07/10),
50. Naputak o tekstu i načinu polaganja prisege vjernosti državnih službenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/14),
51. Etički kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima državne službe Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/14),
52. Obrasci iz Registra državnih službenika i namještenika ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 16/14),
53. Opće smjernice kadrovske politike u tijelima državne službe Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 06/14),
54. Pravilnik o izradi, procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija («Narodne novine HBŽ» broj: 1/05),
55. Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija («Narodne novine HBŽ» broj: 1/05),
56. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara («Narodne novine HBŽ» broj: 1/05),
57. Pravilnik o građevinama za koje nije potrebito ishoditi posebne uvjete građenja («Narodne novine HBŽ» broj: 8/05),
58. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne novine HBŽ» broj: 8/05),
59. Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija («narodne novine HBŽ» broj: 8/05),
60.
61. Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti instalacija za dojavu ili gašenje požara i instalacija za dojavu i prisutnost zapaljivih plinova i para («Narodne novine HBŽ» broj: 10/09),

62. Pravilnik o izboru i održavanju vatrogasnih aparata («Narodne novine HBŽ» broj: 10/09),
63. Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata («Narodne novine HBŽ» broj: 10/09),
64. Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od požara («Narodne novine HBŽ» broj: 9/13),
65. Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara («Narodne novine HBŽ» broj: 09/13),
66. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata («Narodne novine HBŽ» broj: 09/13),
67. Pravilnik o sustavu za dojavu požara («Narodne novine HBŽ» broj: 09/13),
68. Pravilnik o zapaljivim tekućinama («Narodne novine HBŽ» broj: 10/09),
69. Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom («Narodne novine HBŽ» broj: 10/09),
70. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu («Narodne novine HBŽ» broj: 10/09),
71. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za vođenje popisa o proizvedenim, prodanim, uporabljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih tvari i o načinu izvješćivanja («Narodne novine HBŽ» broj: 09/13),
72. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za pirotehnička sredstva za nabavu i o njihovom ispitivanju i nadzoru («Narodne novine HBŽ» broj: 09/13),
73. Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva, te uvjetima za njihovu podjelu («Narodne novine HBŽ» broj: 09/13),
74. Pravilnik o dozvoli za miniranjem («Narodne novine HBŽ» broj: 09/13).

 

 

Kontakt

Ministarstvo unutarnjih poslova K10
L I V N O

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 8
80101 Livno

034/201-900   centrala
034/206-077   Kabinet ministra
034/206-044   Glasnogovornik

e-mail:
info@mupk10livno.com

Izaberi život bez oružja

 

MUP-letak hrv-1x

MUP-letak hrv-2x